Hlavní oltář
Sem vložte podnadpis

Hlavní oltář sv. Máří Magdalény

Na hlavním oltáři sv. Máří Magdaleny ve stejnojmenném kostele v Bartošovicích v Orlických horách vyniká zejména oltářní obraz světice, připisovaný neznámému autoru z okruhu následovníků Petra Brandla. Maří Magdalena sedí s hlavou položenou na rameni, bohatě řasené roucho odhaluje hruď. Nad ní se vznáší anděl. Oltář tvoří dále bohaté dekorativní a figurální dřevořezby, zejména sochy sv. Víta a sv. Karla Boromejského v mírně nadživotní velikosti. Sv. Vít na evangelijní straně v pravé ruce drží knihu, na níž spočívá kohout, symbol bdělosti, v levé ruce přidržuje palmovou ratolest. Sv. Karel Boromejský na epištolní straně má na hlavě solideo a na sobě dlouhé kardinálské roucho. V levé ruce drží kardinálský klobouk, v pravé biskupský kříž. Nad oltářním plátnem se nachází nápis ALTARE PRIVILEGATIUM a rodové symboly Bubnů z Litic. Oltář byl vytvořen ve druhé polovině 18. století, je zapsán na seznamu kulturních památek.

Jak vyplývá ze závěrů odborného průzkumu, současný stav této kulturní památky je špatný. Dílo je ohrožené především působením dřevokazného hmyzu. Je také pokryto atmosférickými nečistotami a některé kovové jistící prvky jsou zkorodovány. Nevhodný stav památky je nutno neodkladně řešit, neboť stěžejní části díla jsou na hraně svého fyzického přežití.

Zpracovaný restaurátorský projekt obsahuje nejen postup a výsledky provedeného odborného průzkumu ale i podrobný návrh na odstranění nežádoucího stavu při zachování technické a materiálové struktury, jakož i výtvarné a uměleckořemeslné podoby restaurované kulturní památky. Veškerá zjištění, jakož i průběh restaurátorských prací budou průběžně konzultovány se zástupce Římskokatolické farnosti Neratov, vlastníkem památky a s NPÚ ÚOP v Josefově.